Podmínky ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je NNT products, s.r.o., IČ 071 57 452, se sídlem Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 • Adresa: Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov
 • Email: info@nntproducts.cz
 • Telefon: +420 775 854 925

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné
 3. pro plnění smlouvy, a to: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa; číslo bankovního účtu (při platbě bankovním převodem)
 4. pro účely reklamačního řízení, a to: jméno, příjmení, telefonní číslo, e‑mailová adresa, informace o reklamovaném zboží, číslo bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků;
 5. pro účely zasílání nabídky relevantních produktů, na základě předchozí objednávky, a to: jméno, příjmení, e-mailová adresa;
 6. na základě Vašeho souhlasu pro účely přímého marketingu, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (viz čl. II. odst. 2. písm. a) a b) těchto podmínek),
 • plnění právních povinností, které správci stanovují právní předpisy, mimo jiné zákon o ochraně spotřebitele podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz čl. II. odst. 2. písm. c) těchto podmínek),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (viz čl. II. odst. 2. písm. d) těchto podmínek).
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • vyřízení reklamace zboží,
 • plnění právních povinností,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi (objednávky či reklamace) a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let po realizaci objednávky).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, tj. dopravci, kteří doručují Vaši objednávky (těmto osobám předává správce informace o Vašem jménu, příjmení, adresu, telefonní číslo, popř. částku k úhradě, jestliže má být zboží hrazeno dobírkou), poskytovateli kryptoměnové směnárny, jestliže zvolíte platbu kryptoměnou (částka k platbě nebo Vaše e-mailová adresa), poskytovatele SMS plateb, jestliže zvolíte způsob platby formou SMS (částka k platbě nebo Vaše telefonní číslo), poskytovatel CRM systému společnosti RAYNET s.r.o. (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, číslo objednávky).
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby:
  • Google Ads - dle stránek, které navštívíte, vám po nějakou dobu jsou zobrazovány reklamy na jiných webech, které spolupracují se společností Google. Pro vyhodnocení efektivity reklamy máme na webových stránkách počítadlo konverzí. Služba Google Ads pro účely počítání konverzí a remarketingu využívá cookies obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Služba Google Ads může rovněž ukládat IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků.
  • Seznam Sklik poskytuje realizaci reklamy cílenou na klíčová slova prostřednictvím retargetingu od služby Sklik, která návštěvníkům zajímající se o naše produkty umožňuje vidět naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování službou Sklik naleznete https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.
  • Meta - za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky můžeme předávat některé údaje společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (reklama na sociálních sítích);
 • společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, jakožto provozovateli webových stránek zbozi.cz, za účelem hodnocení nákupu, jestliže s tím vyslovíte souhlas,
 • společnosti Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, za účelem rozeslání dotazníku spokojenosti s nákupem, jestliže s tím vyslovíte souhlas.
 • Společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, za účelem rozesílání newsletterů či jiných marketingových služeb (e-mail).
 1. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb Gmail. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 2. Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@nntproducts.cz.
 3. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Zásady používání souborů cookies

 1. Tyto zásady používání souborů cookies stanoví pravidla pro používání malých souborů, tzv. "cookies", které používají webové stránky www.nntproducts.cz spravované správcem.
 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení, prostřednictvím kterých přistupujete k webovým stránkám. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, a individuální náhodné číslo identifikující soubor. Hlavním účelem souborů cookies je usnadnit Vám používání webových stránek.
 3. Informace shromážděné prostřednictvím souborů tohoto typu jsou ukládány za účelem udržování relace v rámci webové stránky, mohou zlepšit webovou stránku prostřednictvím odhadů týkajících se statistik používání webové stránky, pomoci přizpůsobit produkty nabízené správcem Vašim preferencím a potřebám, urychlit proces vyhledávání a mohou umožnit zobrazování reklam, a to jak z webových stránek spravovaných společností správcem, tak z webových stránek třetích stran nebo jinak, na základě analýzy zvyklostí při prohlížení.
 4. Ve Vašem zařízení mohou být uloženy dva typy souborů cookies: osobní soubory cookies (soubory cookies vytvořené webovou stránkou, kterou jste navštívili - tyto soubory cookies umožňují především správné fungování webové stránky, včetně zobrazení jejích různých prvků - jejich deaktivace může omezit nebo zcela zabránit zobrazení obsahu webové stránky) a externí soubory cookies (soubory cookies vytvořené externími webovými stránkami, které jsou nainstalovány do Vašeho zařízení a zůstávají tam až do jejich odstranění nebo vypršení platnosti).
 5. Vzhledem k účelu použití souborů cookies mohou webové stránky spravované správcem umožnit uložení následujících typů souborů cookies ve Vašem zařízení:
 • Nezbytné
 • Preference
 • Statistiky
 • Marketing
 1. Podrobný popis jednotlivých skupin souborů cookies a samotných souborů cookies lze nalézt ve specializovaném nástroji, který správce zpřístupnil pro správu preferencí ohledně ukládání souborů cookies na jeho zařízení.
 2. Nástroj uvedený v odst. 6 je přístupný z webových stránek a umožňuje udělit souhlas s ukládáním souborů cookies patřících do skupin: "Preference", "Statistiky" a "Marketing". Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou soubory cookies tohoto typu v zařízení uloženy. V průběhu času můžete měnit své preference souhlasu s jednotlivými skupinami souborů cookies uvedenými v tomto oddíle.
 3. Soubory cookies patřící do skupiny "Nezbytné" jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, a proto nemůžete zakázat jejich ukládání v nástroji pro správu preferencí týkajících se souborů cookies. Ukládání těchto typů souborů cookies je možné zakázat pouze na úrovni webového prohlížeče (viz bod 9 níže), ale v takovém případě nebudou vybrané prvky webových stránek nebo celé webové stránky správně fungovat.
 4. Bez ohledu na nástroj, který správce zpřístupnil ke správě preferencí souborů cookies, můžete kdykoli volně změnit nastavení souborů cookies a určit podmínky jejich ukládání a přístupu k nim prostřednictvím souborů cookies přímo v zařízení prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že se v nastavení internetového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookies nebo se pokaždé informuje o jejich umístění na Vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

Webové stránky www.nntproducts.cz mohou obsahovat cookies jiných subjektů, a to za účelem získávání statistik návštěvnosti a chování na webových stránkách, přičemž tyto informace jsou zcela anonymní. V této souvislosti užíváme mj následující služby:

 • Google Analytics, které používáme za účelem zajištění statistických informací, přičemž se může stát, že společnost Google si některé informace nechá pro vlastní využití. Zásady zpracování osobních údajů společností Google jsou dostupné na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Shoptet, který nám poskytuje (anonymní) statistické údaje způsobu chování návštěvníků na webových stránkách. Bližší informace o způsobu zpracování osobních údajů (cookies) společností Shoptet, a.s., IČO: 289 35 675, jsou uvedeny na webových stránkách https://www.shoptet.cz/jak-pouzivame-cookies/;

Zde najdete návod, jak můžete změnit nastavení prohlížeče týkající se používání souborů cookies:

 1. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat pomocí dostupných funkcí v používaném webovém prohlížeči.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29. srpna 2023.